ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2019 -2ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2019-31/12/2019
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΧ 2019

 


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2018 -1ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018-31/12/2018
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΧ 2018